• Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

1. PREAMBULE

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) výlučně určují práva a povinnosti smluvních stran smlouvy o prodeji zboží (dále jen „smlouva“), jako jsou mimo jiné automobilů prostřednictvím platformy umístěné na www.eCarsTrade.com (dále jen „eCarsTrade“).

Tyto VOP obsahují závazná ustanovení, která se vztahují na používání eCarsTrade obecně a zejména na objednávky zadané prostřednictvím eCarsTrade.

Přístupem nebo konzultací eCarsTrade nebo podáním nabídky prostřednictvím eCarsTrade uživatel bezvýhradně souhlasí s každou z podmínek zde uvedených.

Objednáním jakéhokoli druhu zboží nabízeného na eCarsTrade se předpokládá předchozí konzultace a výslovné přijetí VOP Uživatelem. Tyto VOP se následně v každém případě vztahují na každý prodej zboží uskutečněný prostřednictvím eCarsTrade. Solaf BV si vyhrazuje právo kdykoli změnit tyto VOP bez upozornění uživatele oznámením změn online. Pokračování v používání eCarsTrade po zveřejnění změn představuje přijetí upravených VOP.

Jakékoli jiné podmínky než ty, které jsou uvedeny v těchto VOP nebo Smlouvě, jsou tímto namítány a neplatí; s výjimkou případu předchozího, výslovného a písemného souhlasu ze strany Solaf BV.

2. DEFINICE

2.1 Solaf BV: belgická společnost se sídlem Walravensbosstraat 200, 3090 Overijse as DPH IN BE 0889.569.677.

2.2 eCarsTrade: exkluzivní platforma pro automobilové společnosti umístěná na www.eCarsTrade.com a provozovaná společností Solaf BV. Solaf BV si vyhrazuje právo umožnit přístup k platformě a transakcím neautomobilovým společnostem a soukromým obchodníkům za odlišných dohodnutých podmínek.

2.3 Klient: Každý obchodník oficiálně působící v automobilovém průmyslu: obchod s automobily, doprava, půjčovny, opravny, taxi atd., stejně jako neautomobilové společnosti a soukromí obchodníci schválení Solaf BV. V případě, že obchodník sídlí v Evropské unii (EU), má Klient platné IČO a právní způsobilost k uzavření smlouvy jakékoliv povahy se Solaf BV.

2.4 Soukromý obchodník: fyzická osoba vystupující jako profesionální obchodník a nakupující Zboží pro ekonomickou činnost, která při registraci a používání eCarsTrade potvrzuje a zaručuje, že má status profesionálního účastníka trhu.

2.5 Uživatel: Každý Klient s aktivním účtem eCarsTrade.

2.6 Objednávka: Žádost nebo nabídka Uživatele na uzavření Smlouvy mezi Uživatelem a Solaf BV ve vztahu k jednomu nebo více zboží nabízeným prostřednictvím eCarsTrade.

2.7 Aukce se vzestupnou nabídkou: Prodej zboží aukcí v určitém časovém intervalu.

2.8 Nabídka: Každá závazná nabídka Uživatele na uzavření Smlouvy se Solaf BV.

2.9 Slepá aukce: Postup, při kterém má Uživatel možnost uzavřít Smlouvu se Solaf BV prostřednictvím výběrového řízení.

2.10 Výběrové řízení: formální nabídka na uzavření Smlouvy po slepé aukci.

2.11 Zboží: Každý nový nebo ojetý vůz (vozidla) nebo jiné zboží, které je nabízeno k prodeji prostřednictvím eCarsTrade, prostřednictvím výběrového řízení, za pevnou cenu nebo v aukci.

2.12 Strany: Solaf BV a Uživatel.

2.13 Elektronické vyúčtování: Každý dokument nebo oznámení, elektronicky vypracované společností Solaf BV a obsahující povinnost platby za Uživatele.

3. KLIENT

3.1 Každý Klient má možnost zaregistrovat se jako Uživatel na eCarsTrade. Toto je nezbytný krok k zadání platné objednávky. Registrace je bezplatný proces. Registrační procedura umožňuje uživateli identifikovat se poskytnutím uživatelského jména a hesla. Výsledkem registrace je vytvoření účtu eCarsTrade.

3.2 Automatické registrační systémy eCarsTrade jsou dokladem obsahu a data registrace.

3.3 Přístup k eCarsTrade prostřednictvím registrace je přísně osobní a důvěrný. Klient zadává a poskytuje informace požadované během registračního řízení v dobré víře. Uživatel se zavazuje nesdělovat své přihlašovací jméno a heslo ostatním a zabránit jakékoli formě zneužití třetími osobami.

3.4 Pokud má Uživatel podezření, že k jeho účtu eCarsTrade mají přístup třetí osoby, informuje o tom neprodleně Solaf BV. Společnost Solaf BV si vyhrazuje právo v případě nesprávného, nezákonného nebo nezákonného použití účtů nebo v případě domněnky této registrace okamžitě zrušit registraci a požadovat náhradu škody za vzniklou škodu.

3.5 Solaf BV nenese odpovědnost za zneužití Uživatelského jména nebo Hesla Uživatele.

3.6 Veškeré informace, které klient poskytne Solaf BV za účelem registrace, jsou závazné. Solaf BV nemůže nést odpovědnost za nepřesné údaje ze strany klienta.

3.7 Solaf BV si vyhrazuje právo požadovat zaplacení kauce jako podmínku přístupu k transakcím na eCarsTrade. Oznámení o nutnosti uhradit kauci, její výši a datum splatnosti se objeví v účtu eCarsTrade Uživatele. Výpočet výše kauce a počtu požadovaných kaucí se může lišit a závisí na profilu Uživatele a používání eCarsTrade.

3.8 Částka jistoty by měla být Uživateli vrácena v případě řádného plnění povinností ze Smlouvy do 20 (dvaceti) pracovních dnů ode dne obdržení příslušné žádosti Uživatele, s výjimkou případů podle článku 3.9.

3.9 Pokud je Uživatel neaktivní déle než 6 (šest) měsíců, nepřihlásí se ke svému účtu eCarsTrade nebo se nepřihlásí k účtu eCarsTrade, ale nezíská žádné Zboží, zmocňuje Uživatel Solaf BV podřídit kauci všem ostatním věřitelům ( včetně, ale nejen bank, investičních fondů, veřejných a soukromých věřitelů). Tyto podřízené vklady nebudou nijak úročeny. Uživatel tím, že se nepřihlásí ke svému Účtu a (nebo) nezíská Zboží po dobu delší než 6 (šest) měsíců, potvrzuje právo Solaf BV podřídit si svou kauci a že z podřízené kauce není splatný žádný úrok. Navíc, pokud se zákazník do 2 let nepřihlásí, kauce nevratně propadá ve prospěch Solaf BV.

4. AUKCE VZESTUPNĚ NABÍDKY

4.1 Solaf BV umožňuje Uživatelům koupit jedno nebo více Zboží prostřednictvím aukce. Každý Uživatel má právo podat nabídku. Nabídku lze podávat, dokud je otevřené nabídkové okno. Uživatel obdrží od Solaf BV potvrzovací e-mail do tří pracovních dnů po uzavření nabídkového okna. Smlouva je uzavřena doručením tohoto potvrzovacího e-mailu.

4.2 Každá nabídka je vyjádřena v eurech bez DPH. Administrativní náklady a provize nese Uživatel.

4.3 Každá nabídka Uživatele je pro Uživatele závazná a trvalá. Uživatel nemůže odvolat nabídku bez předchozího písemného souhlasu Solaf BV.

4.4 Solaf BV má právo dle svého uvážení a bez povinnosti uvést důvody, které vedly k rozhodnutí, odmítnout nabídku, pokud má například podezření, že nabídka byla zadána neplatně nebo klamavě. Společnost Solaf BV není povinna v takovém případě uživatele informovat.

5. SLEPÁ AUKCE

5.1 Uživatel může zakoupit jedno nebo více Zboží formou výběrového řízení. Uživatel podává jednu nebo více konkrétních nabídek na jedno nebo více Zboží.

5.2 Každá nabídka je vyjádřena v eurech bez DPH. Administrativní náklady a provize nese Uživatel.

5.3 Společnost Solaf BV není povinna přijmout nabídku předloženou Uživatelem. Pokud Solaf BV nabídku přijme, je Smlouva uzavřena.

5.4 Každá nabídka je závazná a trvalá. Uživatel nemůže výběrové řízení odvolat, pokud k tomu nemá předchozí písemný souhlas Solaf BV.

5.5 Solaf BV má právo dle svého uvážení a bez povinnosti uvádět důvody, které vedly k rozhodnutí, odmítnout nabídku, například pokud má podezření, že nabídka byla zadána neplatně nebo klamavě. Společnost Solaf BV není povinna v takovém případě uživatele informovat.

6. CENA

6.1 Ceny, které má uživatel na základě Smlouvy zaplatit, jsou vyjádřeny v eurech a bez DPH. Ceny za doplňkové služby uvedené v ceníku jsou bez nákladů na dopravu a mohou se změnit.

6.2 Daně, cla a/nebo poplatky, bez ohledu na jejich povahu, v souvislosti s dodaným Zbožím nebo dodáním tohoto Zboží, včetně daní nebo poplatků, které by byly zavedeny po uzavření Smlouvy, nese plně Uživatel.

6.3 Bankovní poplatky a směnárenské poplatky nese výhradně Uživatel.

7. PLATBA

7.1 V případě uzavření Smlouvy mezi Uživatelem a Solaf BV je Uživatel povinen uhradit cenu v plné výši v příslušném platebním termínu a to na bankovní účet uvedený na proforma faktuře. Uživatel musí zaplatit (i) cenu Zboží, (ii) splatnou DPH, (iii) administrativní náklady a poplatky za provize a (iv) případné dodatečné náklady, pokud se Uživatel rozhodl pro doplňkové služby. Platba bude přijímána pouze bankovním převodem.

7.2 Z důvodů souladu může Solaf BV přijímat pouze platby přijaté z bankovního účtu se stejným jménem a se stejnou adresou jako je oficiální registrované jméno a adresa Klienta, které jsou uvedeny v oficiálních dokumentech předložených Klientem při Registraci. Podle vlastního uvážení společnosti Solaf BV a bez práva klienta na odvolání může jakákoli část platby přijaté z účtu s jiným jménem nebo adresou, než je oficiální jméno a adresa klienta, buď

A. být vrácena na účet, ze kterého byla přijata, v takovém případě se společnost Solaf BV může podle vlastního uvážení rozhodnout zadržet jakoukoli část této platby jako zálohu, dokud nebude z účtu přijata plná platba, kterou Solaf BV posoudí jako přijatelnou

b. být přijaty poté, co si společnost Solaf BV vyžádá další podrobnosti, obdrží je a posoudí je za přijatelné

7.3 Fakturace a všechna související oznámení o platbách (včetně oznámení o pozdních platbách) se provádějí elektronicky na účtu eCarsTrade Uživatele, jak je Uživatel akceptoval. Uživatel je povinen přijmout veškerá preventivní opatření týkající se příjmu a úschovy elektronického vyúčtování a všech souvisejících platebních oznámení.

7.4 Uživatel má možnost zvolit si fyzickou kopii vyúčtování. Společnost Solaf BV si pak účtuje dodatečné náklady ve výši 30 (třicet) Euro.

7.5 V případě prodlení s platbou nebo prodlení s platební povinností, počínaje sedmým dnem po skončení příslušné platební lhůty, je Uživatel povinen uhradit poplatek. Výše poplatku je 0,075 % z hodnoty Zboží bez DPH, s minimální částkou 10 (deset) Euro vynásobenou počtem dnů prodlení s platbou. Dodání zboží (zboží) bude zahájeno až po zaplacení poplatku. Výše poplatku bude vypočtena a připočtena k příslušnému nezaplacenému účtu.

7.6 V případě prodlení s platbou nebo prodlení s platební povinností počínaje 30 dny po skončení příslušné platební lhůty se částka, kterou Uživatel dluží, automaticky navýší o 10 (deset) procent, s minimální částkou 500 ( pět set) eur. Zvyšuje se také o úroky z prodlení nebo o úroky z prodlení, aniž je dotčeno právo společnosti Solaf BV požadovat vyšší náhradu škody na pokrytí prokázané škody. Výše poplatku bude vypočtena a připočtena k příslušnému nezaplacenému účtu.

7.7 V případě prodlení s úhradou vyúčtování v den splatnosti se každý nesplatný dluh Uživatele automaticky a bez formálního upozornění stává splatným a lze jej nárokovat. V tomto případě si Solaf BV vyhrazuje právo pozastavit provádění všech objednávek bez předchozího formálního upozornění a aniž by toto pozastavení zakládalo nárok na náhradu škody.

7.8. V případě prodlení s platbou nebo prodlení s platební povinností má Solaf BV právo znemožnit vyzvednutí jakýchkoli příkazů, dokud nebudou uzavřeny otevřené pozdní platby. Solaf BV si zejména vyhrazuje právo zadržet doklady, klíče apod. zaplaceného Zboží v případě nezaplacení jiného Zboží.

7.9 V případě prodlení s platbou nebo prodlení s platební povinností má Solaf BV právo s okamžitou účinností a bez soudního zmocnění vypovědět Smlouvu s Uživatelem. Společnost Solaf BV musí informovat uživatele e-mailem nebo doporučeným dopisem. Dojde-li k ukončení Smlouvy podle tohoto ustanovení, je splatných 15 (patnáct) procent z celkové hodnoty Zboží bez DPH a v minimální výši 500 (pět set) Euro jako náhrada škody ze strany Uživatele. Pokud je skutečná utrpěná škoda vyšší než tato částka, může Solaf BV požadovat další náhradu škody.

7.10 Solaf BV si vyhrazuje právo ponechat si zaplacenou kauci jako poplatek/pokutu za prodlení s platbou nebo za jakékoli jiné porušení Smlouvy a/nebo zrušení Smlouvy nebo zadržet částečnou částku z jiných zaplacených objednávek úměrně k prodlení/nezaplacení - placené transakce.

7.11 Solaf BV si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení postoupit dluh(y) Uživatele inkasní agentuře, která je oprávněna provádět vymáhání dluhů podle belgického práva.

8. DORUČENÍ

8.1 Solaf BV se zavazuje dopravit Zboží z místa jeho původu do sběrných míst v Belgii definovaných Solaf BV a označených v elektronickém vyúčtování. Solaf BV si vyhrazuje právo rozhodnout o organizaci této přepravy a nese související náklady na přepravu.

8.2 Doprava na odběrná místa v Belgii je zahájena až po úplném uhrazení elektronického vyúčtování. Uvedený termín přepravy není závazný. Solaf BV nenese odpovědnost za pozdní dodání Zboží na odběrná místa. V případě pozdního dodání se strany dohodnou na novém termínu dodání.

8.3 Pokud Uživatel zamýšlí vyvézt automobil mimo EU, Solaf BV si vyhrazuje právo požadovat zástavu ve výši DPH-hodnoty Zboží. Tato zástava je vrácena po obdržení dokumentů EX-1 nebo EX-A, které vyžadují schválení celními orgány.

8.4 Pokud Solaf BV nedodá Zboží na odběrné místo do 40 (čtyřiceti) dnů po zaplacení, má Uživatel právo ukončit Smlouvu se Solaf BV. Uživatel musí Solaf BV oznámit e-mailem nebo doporučeným dopisem. Solaf BV v tomto případě zaplatí prodejní cenu jako náhradu a výhradní kompenzaci.

8.5 K přechodu nebezpečí ztráty nebo poškození prodávaného Zboží dochází nejpozději při zahájení dodávky.

8.6 Náklady na dopravu nese Uživatel, který si přeje, aby bylo Zboží přepraveno na jiné místo, než je odběrné místo.

8.7 Solaf BV vydá Zboží poté, co budou v jejích prostorách k dispozici registrační dokumenty ke Zboží (typ a počet dokumentů se může lišit v závislosti na zemi původu Zboží). Zákazník si může vyzvednout Zboží dříve, než společnost Solaf BV obdrží registrační dokumenty ke Zboží, na vlastní riziko dodání dalších dokumentů. Solaf BV neručí za ztrátu dokumentů v případě, že se Klient rozhodne vyzvednout si Zboží před doručením dokumentů do provozovny.

9. VÝHRADA VLASTNICTVÍ

9.1 Solaf BV drží vlastnické právo ke zboží i po dodání až do úplného zaplacení Uživatelem.

10. ODBĚR ZBOŽÍ

10.1 Uživatel je povinen vyzvednout si zboží, které koupil, v dohodnutém čase a na místě. Toto místo je uvedeno v návrhu zákona.

10.2 Společnost Solaf BV poskytne Uživateli pověření k vyzvednutí Zboží. Zboží může vyzvednout pouze osoba, která má k tomu pověření. Solaf BV má právo ověřit totožnost Uživatele nebo osoby, která jedná jeho jménem.

10.3 Pokud Uživatel nemůže převzít fyzickou úschovu Zboží k datu dodání, bude Solaf BV účtovat dodatečné náklady na skladování ve výši 15 (patnáct) Euro za den. Zboží bude dodáno po zaplacení skladovacích nákladů.

11. ZRUŠENÍ

11.1 Uživatel může navrhnout ukončení Smlouvy do 2 (dvou) pracovních dnů od uzavření. Solaf BV má právo tento návrh odmítnout.

11.2 Pokud Solaf BV přijme návrh na ukončení Smlouvy, musí Uživatel odškodnit Solaf BV částkou rovnající se 15 (patnácti) procentům z celkové hodnoty Zboží bez DPH a s minimálním stropem. ve výši 500 (pět set) eur. Solaf BV si vyhrazuje právo ponechat si kauci jako sankci za zrušení Smlouvy.

11.3 Návrh na ukončení Smlouvy se podává společnosti Solaf BV e-mailem nebo doporučeným dopisem do 2 (dvou) pracovních dnů po uzavření Smlouvy. Následně podané návrhy jsou neplatné.

12. ODPOVĚDNOST

12.1 Solaf BV neodpovídá za nepřímé nebo neobvyklé škody, bez ohledu na jejich původ nebo způsob projevu. Solaf BV proto nemůže nést odpovědnost za ztrátu příjmu, ušlý zisk, ztrátu dobrého jména atd.

12.2 Společnost Solaf BV nemůže nést odpovědnost za škody vyplývající nebo související s nesprávným jednáním třetích stran, včetně podvodu, vandalismu atd.

12.3 Bez ohledu na příčinu škody je odpovědnost Solaf BV omezena na maximální částku 5 000 (pět tisíc) Euro.

12.4 Uživatel přijímá Zboží tak, jak je najde, s výjimkou reklamace vůči Solaf BV za zjevné a viditelné vady. Solaf BV nenese odpovědnost za žádné nároky týkající se podrobností Zboží (poškození, lampa, volitelné příslušenství atd.), které jsou jasně uvedeny na zveřejněných fotografiích nebo jsou uvedeny v seznamu nepřijatých stížností na stránce Shoda s kvalitou na eCarsTrade: ecarstrade.com/quality-compliance .

12.5 Solaf BV může nést odpovědnost za skryté vady pouze do 2 (dvou) pracovních dnů po vyzvednutí Zboží Uživatelem od Solaf BV, pokud (i) vůz neujel vzdálenost větší než 50 (padesát ) kilometry od vyzvednutí a (ii) Uživatel od vyzvednutí neupravil vůz za částku přesahující 200 (dvě stě) Euro. Odpovědnost za skryté vady je omezena na vady, které nejsou uvedeny v seznamu nepokrytých skrytých vad dostupném na eCarsTrade. Uživatel se vzdává práva na náhradu ztrát a nároků souvisejících se skrytými vadami zboží společnosti Solaf BV, pokud uživatel neinformoval společnost Solaf BV o skrytých vadách do 2 (dvou) pracovních dnů po obdržení zboží ( s) Uživatelem ze společnosti Solaf BV, spolu s podrobným popisem závad. Odpovědnost Solaf BV je omezena na uvedení zboží (zboží) do souladu se specifikacemi smlouvy.

12.6 Solaf BV nemůže nést odpovědnost za pozdní plnění nebo neplnění svých závazků v případech, které jsou mimo její kontrolu nebo vyšší moc. Společnost Solaf BV o takovéto události informuje uživatele písemně a neprodleně, případně prostřednictvím oznámení na eCarsTrade. Veškeré závazky Solaf BV jsou po tuto dobu v prodlení, a to bez případného nároku na náhradu škody ze strany Uživatele.

12.7 Solaf BV nemůže v žádném případě nést odpovědnost za nedodržení zákonů, zákonů nebo předpisů platných v zemi přijetí. Uživatel výslovně chrání Solaf BV proti jakýmkoli takovým nárokům.

12.8 Solaf BV nezaručuje bezpečné používání svých webových stránek bez virů, malwaru a/nebo jiných škodlivých prvků nebo programů, ani nezaručuje, že hypertextové odkazy na jeho webových stránkách na jiné stránky neobsahují viry nebo takové prvky. Solaf BV nenese v tomto ohledu odpovědnost. Hypertextové odkazy na různé webové stránky nezaručují obsah eCarsTrade.

12.9 Společnost Solaf BV není vázána typografickými nebo věcnými chybami na eCarsTrade a má právo takové chyby opravit.

12.10 Uživatel přijímá omezení odpovědnosti Solaf BV, jak je uvedeno v tomto odstavci, bez výhrad.

13. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

13.1 Texty, fotografie, kresby, obrázky, data, jména, obchodní názvy, názvy domén, ochranné známky, loga a další součásti eCarsTrade jsou chráněny podle práva duševního vlastnictví a jsou majetkem společnosti Solaf BV nebo třetích stran.

13.2 Je zakázáno ukládat, reprodukovat, upravovat, distribuovat, zveřejňovat, posílat nebo prodávat nabízená data nebo převádět práva týkající se těchto dat na třetí strany nebo je přenášet jiným způsobem bez předchozího výslovného a písemného souhlasu ze strany Solaf BV, na náhradu škody.

14. SOUKROMÍ

14.1 Údaje zadané během procesu registrace nebo používání eCarsTrade jsou nezbytné pro správné zpracování a odeslání objednávek. Částečné nebo úplné neúplné informace mohou mít za následek neplatnou objednávku. Za toto odpovídá výhradně Uživatel.

14.2 Informace poskytnuté Klientem, včetně firemních a individuálních dokumentů, jsou Solaf BV vyžadovány pouze pro vnitřní potřebu, případnou finanční kontrolu, pro plnění zákonných povinností Solaf BV, případně pro ochranu práv a oprávněných zájmů Solaf BV.

14.3 S osobními údaji a informacemi požadovanými Solaf BV se zachází v souladu se „zákonem ze dne 30. července 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů“ (holandský: „Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens'). Uživatel má právo na přístup, kontrolu, opravu a mazání těchto údajů. Osobní údaje se nezveřejňují ani nepředávají třetím stranám.

14.4 Osobní údaje uživatele jsou zpracovávány v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů zveřejněnými na webových stránkách: https://ecarstrade.com/privacy-and-cookies-policy#data-we-collect , jejichž ustanovení jsou v souladu s Nařízením (EU ) 2016/679.

15. UKONČENÍ SMLOUVY

15.1 Společnost Solaf BV má právo ukončit všechny aktuální objednávky bez prodlení, předchozího oznámení nebo úhrady škody, a to doporučeným dopisem Uživateli, pokud: • Uživatel nesplní jakoukoli povinnost a stále je v prodlení po 15. ) kalendářní dny po odeslání doporučené výzvy. Solaf BV může i nadále požadovat zaplacení celé částky navýšené o úroky a jednorázovou náhradu škody, • Uživatel podá návrh na prohlášení konkurzu, je předvolán do prodlení, vstupuje do likvidace, zahajuje řízení podle belgického zákona WCO (holandština: „ Wet Continuïteit Ondernemingen'), nebo pokud se Uživatel nachází v podobné faktické nebo právní situaci.

16. RŮZNÉ

16.1. Předpokládá se, že zástupci, zaměstnanci nebo jiné osoby pověřené zastupováním Uživatele jednají jménem a na účet Uživatele.

16.2. (Částečné) zrušení nebo (částečná) neplatnost jednoho nebo více ustanovení těchto VOP neznamená neplatnost celých VOP. Strany jsou povinny znovu projednat neplatné (neplatné) ustanovení v dobré víře, aby dosáhly dohody o nové doložce, která je v souladu s duchem těchto VOP.

16.3. Pouze holandská verze těchto VOP je autentická a právně závazná. Jakékoli jiné jazyky jsou pouhými překlady, v případě konfliktů má přednost nizozemská verze. Solaf BV nemůže nést odpovědnost za chyby v překladu mezi verzemi.

16.4. Solaf BV si vyhrazuje právo omezit přístup uživatelů na eCarsTrade bez upozornění a dalších vysvětlení.

17. KONFLIKTY

17.1. Tyto VOP se řídí a vykládají v souladu s belgickým právem. Belgické právo také upravuje jakýkoli konflikt, který má původ v používání eCarsTrade a jeho obsahu a/nebo v prodeji, dodání a/nebo používání Zboží. Použitelnost Úmluvy Organizace spojených národů o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) je vyloučena. Soudce smírčího soudu (holandský: „Vredegerecht“) v Lovani a soudy okresu Leuven mají výlučnou pravomoc.

SOLAF BV

+32 (0)2 342 22 22

[email protected]

DPH BE0889.569.677

BE32 0018 3058 4202

Adresa:

Ulice: Walravensbosstraat 200

Město: 3090 Overijse

Země: Belgie

Bankovní detaily

Název bankovního účtu: SOLAF bv

Název banky: BNP Paribas Fortis

IBAN: BE32 0018 3058 4202

BIC: GEBABEBB


Načítání
Loading